Mô tả dự án

Công ty Điện lực Vĩnh Long được thành lập từ 01/05/1975. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy Châu Phong đã được triển khai vào ngày 10/06/2017 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 60kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 60kWp
  • Địa điểm thi công: Số 26 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 07/2017
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 74 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 34 tấn