Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 10/11/2017 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 1200kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 1200kWp
  • Địa điểm thi công: Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 02/2018
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 1540 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 731 tấn