PERSTIMA - 902kWp

PERSTIMA (VIỆT NAM)

Bình Dương

PEPPERL - 240.185kWp

PEPPERL + FUCH (VIỆT NAM)

Thành phố Hồ Chí Minh

FREEWELL - 2848kWp

FEVN - 432kWp

POKO - 2146kWp

POKO

Kon Tum

THUẬN LỢI - 4100kWp

CHƯ-PRONG - 1174kWp

CNP - 1162kWp

CNP – HAPROSIMEX 2

Bình Dương

HPS 1 - 1200kWp

HAPROSIMEX 1

Bình Dương

THUẬN LỢI - 1174kWp