Mô tả dự án

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy này đã được triển khai vào ngày 28/07/2020 mà VAS đóng vai trò nhà phát triển và là nhà thầu dự án. Hệ thống này có công suất 950kWp.

Tổng quan dự án

  • Công suất hệ thống | 950kWp
  • Địa điểm thi công: Thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
  • Vận hành: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng VAS
  • Bàn giao: 11/2020
  • Sản lượng hàng năm: Khoảng 1346 MWh
  • Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày: Khoảng 639 tấn