Holcom – 货架框架系

铁皮屋顶系统– Holcom MR4

地面系统– Holcom GM1

地面系统– Holcom GM2

地面系统– Holcom GM3

地面系统– Holcom GM4

车库解决方案

瓦屋顶系统– Holcom RT1

铁皮屋顶系统– Holcom MR1

铁皮屋顶系统– Holcom MR2

铁皮屋顶系统– Holcom MR3

平屋顶系统– Holcom FR1

水面系统– Holcom WM1

水面系统– Holcom WM2

电池板框架 – Holcom PAN

产品目录

太阳能金属钨锭夹

铁路连接器

天沟

端间夹

中间夹

光模块

技术走道

瓦屋顶的 L 脚

太阳能电池板夹

导轨

金属屋顶的 L 脚

金属屋顶中间夹

太阳能货架前腿

太阳能货架后腿

前支撑

后部支撑

中级支持

单压载托盘

模块夹

太阳能三脚架

双压载托盘

三角形支撑 A

三角形支撑 B

轨夹

横梁

 

波兰

 

梁支撑

 

 

连接器

 

天沟

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi