MIBET SOLAR

 
 

Ground PV System

MIBET PGT4

MIBET GT6

MIBET PGT2

 

MIBET GT2

MIBET GT4

MIBET GT8

 
 

MIBET GT7

 

MIBET GT5

 
 

MIBET NPGT4

 
 
 

MIBET PGT8

 
 
 
 
 

MIBET SPGT4

 
 
 
 

MIBET Pole Rack System

 
 
 
 

MIBET PGT2 Bifacial Mounts

 
 
 
 

MIBET PGT4

 
 
 
 

MIBET PGT4 Bifacial Solar

 
 
 

MIBET HILLSIDE

 
 
 
 
 

MIBET NPGT4

 
 
 
 
 

MIBET NPGT5

 
 
 
 
 

MIBET Waterproof 1

MIBET Waterproof 2

 
 
 
 
 
 

MIBET AGRICULTURAL 1

 
 
 
 
 
 

MIBET PIVE DRIVING

 
 
 
 
 
 

MIBET AGRICULTURAL 1

Flat Roof Mounting System

KLIPLOCK ROOF MIBET

MIBET SQUARE WAVE ROOF

MIBET SEAM WAVE ROOF

Tile roof support frame system

MIBET ROOF TILE MODEL 1

 

MIBET ROOF TILE MODEL 2

 
 
 

MIBET ROOF TILE MODEL 3

 
 
 
 

MIBET ROOF TILE MODEL 4

Flat Roof Mounting System

MIBET RMI 1

 
 
 

MIBET RMI 2

MIBET RMII

 
 
 

MIBET Adjustable

 
 
 
 
 
 

MIBET GT1

MIBET RMIII

 
 
 

MIBET RM4-MA

 
 

MIBET Integrated

 
 
 

Water surface support frame system

MIBET G4N

 
 
 
 

MIBET G4S

 
 
 

Carport Mounting System

 

MIBET Carport 1

 
 
 
 

MIBET Carport 2

 

 

 

MIBET Carport 3

 

 

 

PRODUCT LIST

 

Adjustable Support Kit Solar PV Mounting System

 
 
 
 

Mini-Rail Kit Metal Roof PV Mounting System

 
 
 
 

Trapezoidal Metal Roof Clamp Solar PV Mounting System

 
 
 
 

Solar Roof Mount Kit

 
 
 
 

Rail connector

Gutter

Roof Clip (Cliplock)

End clamp

Mid clamp

Light-transmitting module

Technical walkway

L-foot for tile roof

End clamp

Rail

L-foot for metal roof

Mid clamp for metal roof

Front foot

Rear foot

Front support

Rear support

Intermediate support

Single ballast tray

Module clamp

Solar tripod

Double ballast tray

Triangle support A

Triangle support B

Rail clamp

Pole

 

Cross beam

 

Beam support

 

Hook

 

Gutter

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi