MIBET太阳能

 
 

地面支撑架系统

MIBET PGT4

MIBET GT6

MIBET PGT2

 

MIBET GT2

MIBET GT4

MIBET GT8

 
 

MIBET GT7

 

MIBET GT5

 
 

MIBET NPGT4

 
 
 

MIBET PGT8

 
 
 
 
 

MIBET SPGT4

 
 
 
 

MIBET 杆架系统

MIBET PGT2 双面安装座

MIBET PGT4

 
 
 
 

MIBET PGT4 双面太阳能

MIBET山坡

MIBET NPGT4

 
 
 
 
 

MIBET NPGT5

 
 
 
 
 

MIBET防水1

MIBET防水2

MIBET 农业 1

MIBET存款

MIBET农业 2

屋顶支撑框架系统

MIBET 迈克利普洛克

MIBET迈克利普洛克

MIBET 接缝波浪屋顶

瓦屋顶支撑框架系统

MIBET 屋顶瓦型号 1

MIBET 屋顶瓦型号 2

 
 
 

MIBET 屋顶瓦型号 3

MIBET 屋顶瓦型号 4

平屋顶支撑框架系统

MIBET RMI 1

 
 
 

MIBET RMI 2

MIBET RMII

 
 
 

MIBET 可调节

MIBET GT1

MIBET RMIII

 
 
 

MIBET RM4-MA

 
 

MIBET 集成

水面支撑框架系统

MIBET G4N

 
 
 
 

MIBET G4S

 
 
 

车库架框架系统

 

 

MIBET 车库 1

MIBET 车库 2

MIBET Carport 3

 

 

 

产品目录

可调节支撑套件太阳能光伏支架系统

迷你导轨套件金属屋顶光伏支架系统

梯形金属屋顶夹太阳能光伏支架系统

产品目录

太阳能屋顶安装套件

铁路连接器

天沟

太阳能金属钨锭夹

端间夹

中间夹

光模块

技术走道

金属屋顶的 L 脚

端间夹

导轨

金属屋顶的 L 脚

金属屋顶中间夹

太阳能货架前腿

太阳能货架后腿

前支撑

后部支撑

中级支持

单压载托盘

模块夹

太阳能三脚架

双压载托盘

三角形支撑 A

三角形支撑 B

轨夹

波兰

 

横梁

 

梁支撑

 

 

天沟

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi